Strategi merancang  merupakan prosedur aliran perancangan pengajaran mengikut komponen yang terdapat dalam model.

Analyze—(Analisis)

Integrasi – Pengetahuan: mengintegrasi pelbagai bidang pengetahuan

 • Profil pembelajaran – bermula dengan mengenal pasti profil pengajaran yang dirujukkan kepada item-item yang dibina seperti subjek, Tema PAK21, standard kandungan, standard prestasi, objektif pembelajaran dan item-item yang lain.
 • Profil pelajar—seperti  Kesediaan Pelajar (Learners’ Readiness), inventori Ujian psikometrik dan profil-profil lain dianalisis dan dikenalpasti untuk tujuan mereka bentuk rancangan pengajaran bagi memenuhi keperluan pelajar yang berbeza-beza.
 • Profil media pembelajaran— senarai jenis-jenis media  untuk dipilih dan untuk diintegrasikan dalam perancangan pembelajaran.
 • Integrasi media pembelajaran – senarai kenyataan bagaimana media yang dipilih diintegrasikan dalam perancangan pembelajaran.

Strategize (Menyusun Strategi)

Membangun – Kemahiran: pernyataan tentang kemahiran belajar Abad Ke-21 untuk dipilih seperti berikut:

   • kreativiti
   • pemikiran kritis
   • komunikasi
   • kolaboratif

 Membina – Watak: pernyataan tentang ciri-ciri watak untuk membina personaliti diri seperti berikut:

   • kesedaran minda (mindfulness)
   • rasa ingin tahu (curiosity)
   • semangat (courage)
   • keberanian (relilience)
   • etika (ethics)
   • kepimpinan (leadership)

Menerap Pembelajaran – Meta: pernyataan tentang kebolehan membuat refleksi dan adaptasi

   • meta – kognisi (metacognition)
   • perkembangan minda (growth mindset)

Implement  (Melaksana)

 • Komponen ketiga dalam model ini ialah peringkat pelaksanaan di mana guru-guru boleh menggunakan MIW sebagai perancangan pengajaran keseluruhan (peringkat makro) untuk membentuk rancangan pelajaran harian – RPH  (peringkat mikro) dalam amalan bilik darjah.

Evaluate (Menilai)

 • Komponen terakhir ialah peringkat penilaian di mana maklum balas dikumpul untuk menyemak dan menilai strategi-strategi perancangan pengajaran dalam komponen tertentu . Ini adalah proses refleksi untuk penambaikan perancangan tersebut.