SISTEM REKA BENTUK PENGAJARAN KOLABORATIF
PLanning * Utilizing * Sharing

Pembelajaran Abad Ke-21

Kemahiran Belajar dan inovasi meliputi aspek kolaboratif, literasi digital, pemikiran kritikal dan penyelesaian masalah perlu diterapkan kepada pelajar bagi membantu mereka bergerak maju dalam situasi pembelajaran pada masa ini dan masa hadapan.

Kerangka Pembelajaran Abad 21 (2002), dibina hasil daripada perkongsian maklumat yang diberikan oleh guru-guru, pakar pendidik, dan pemimpin perniagaan untuk menjelaskan kemahiran dan pengetahuan yang diperlukan oleh pelajar untuk berjaya dalam pekerjaan, kehidupan dan kewarganegaraan serta sistem sokongan yang diperlukan untuk membentuk hasilan pembelajaran Abad Ke-21. http://www.p21.org/our-work/p21-framework.

Manakala kerangka yang hampir sama dikeluarkan oleh pihak Center for Curriculum Redesign pada tahun 2015 iaitu Four Dimensional Education. (Fadel, C. Trilling, B. Bialik, M., 2015, – http://curriculumredesign.org/our-work/four-dimensional-21st-century-education-learning-competencies-future-2030/).

Kementerian Pendidikan Malaysia juga telah mengeluarkan Kerangka PAK21 pada tahun 2017 yang menggabungkan dengan beberapa aspek penting dalam proses pemudahcaraan dan pembelajaran (PdPc) guru.

CIDS dibina dengan mengambil kira aspek-aspek yang terdapat pada ketiga-tiga kerangka ini dan aspek-aspek lain yang berkaitan.

http://www.p21.org/our-work/p21-framework
http://www.p21.org/our-work/p21-framework
http://curriculumredesign.org/our-work/four-dimensional-21st-century-education-learning-competencies-future-2030/
http://curriculumredesign.org/our-work/four-dimensional-21st-century-education-learning-competencies-future-2030/

Kementerian Pendidikan, 2017

Bagaimanakah guru mereka bentuk pengajaran—meneroka potensi  pelajar  dan menyediakan peluang dalam memperkembang dan menjana pemikiran pelajar-pelajar?

Pendekatan yang strategik, sistematik berasaskan pemusatan  pelajar diperlukan  bagi mempertingkat dan melestarikan  kualiti pendidikan Abad Ke-21 melalui  model reka    bentuk pengajaran yang inovatif.