SISTEM REKA BENTUK PENGAJARAN KOLABORATIF
PLanning * Utilizing * Sharing

Model ASIE

Model Reka Bentuk Pengajaran Integral ASIE ialah alat mereka bentuk pembelajaran yang bertindak balas terhadap cabaran-cabaran serta menyediakan penyelesaian dalam mewujudkan perancangan pengajaran yang dinamik dan berkualiti pada masa ini dan pada masa hadapan.

ASIE BM

  • ASIE ialah akronim bagi komponen A – Analyze (Analisis)  S – Strategize (menyusun strategi)     I – Implement (melaksana) E – Evaluate (menilai). Kesemua komponen bertindak sebagai prosedur merangka perancangan pengajaran (instructional planning procedures) di peringkat makro secara bersistematik dan profesional untuk diaplikasikan di peringkat mikro iaitu pembentukan beberapa rancangan pelajaran harian (RPH) yang mengandungi item-item aktiviti pembelajaran yang boleh dipilih mengikut kesesuaian pelajar sendiri.
  • Ia merupakan satu bentuk transformasi terhadap model reka bentuk pengajaran yang diperlukan bagi mereka bentuk semula hala tuju pembelajaran untuk menggambarkan lanskap pembelajaran masa kini bagi persediaan pelajar menghadapi Revolusi Industri Ke-Empat (IR4.0) dan pembentukan masyarakat pintar 5.0 (Society 5.0).
  • Bersesuaian dengan  nama model yang terangkum dalam CIDS ini iaitu Model Reka Bentuk Pengajaran Integral ASIE yang bersifat integral (kesepaduan), maka ianya mempunyai ciri-ciri IHE (integratif, hibrid, eklektik)
  • Model ASIE ini dapat digolongkan dalam kategori Model Reka Bentuk Pengajaran Hibrid (Hybrid Instructional Design System) kerana walaupun pada asasnya ia adalah model reka bentuk pengajaran berasas bilik darjah (classroom-based ID model) tetapi ruang lingkupnya adalah lebih luas menjangkau bilik darjah hinggalah meliputi persekitaran maya (virtual).
  • Dari segi teorinya pula model ini mengikut aliran pendekatan eklektik dalam bidang reka bentuk pengajaran (an eclectic approach to the instructional design) di mana seseorang pereka bentuk pengajaran boleh menggabungkan idea dari pelbagai teori pembelajaran untuk membina pengalaman pembelajaran yang lebih berkesan daripada hanya tertumpu pada satu pengaruh teori sahaja
  • Oleh itu, paradigm behaviorisme, kognitivisme, konstruktivisme, dan konektiviti dipertimbangkan dan digunakan dalam pelbagai prosedur perancangan pengajaran, yang berpusatkan murid, tidak seperti beberapa model konvensional yang pada mulanya bertujuan untuk Pembangunan Sistem Pengajaran (ISD) (Seel, N.M 1997, Gustafson K.L, Branch R.M, (2002).
  • Model Reka Bentuk Pengajaran Integral ASIE memberi opsyen kepada guru bagi membolehkan mereka  merancang pengajaran secara lebih efisyen melalui aplikasi dalam talian (online application). Terdapat beberapa aspek dan item dalam komponen model ini yang boleh diubah suai (customized) atau membuat penambahbaikan atau  mengubah tetapan (setting) yang disediakan mengikut keperluan kurikulum, situasi amalan perancangan sesebuah sekolah, keperluan pelajar dan kreativiti guru.
  • Versi baharu 6.0 mempunyai pelbagai opsyen membolehkan guru mencipta rancangan pelajaran harian (RPH) mengikut keperluan dan kreativiti masing-masing secara profesional serta mencipta Komuniti Pembelajaran Profesional (PLC) untuk membina watak dan mencungkil serta memupuk kreativiti murid.